Cơ cấu tổ chức

Đoàn  trường có BCH gồm 15 đồng chí: trong đó có 1 bí thư, 2 phó bí thư, 5 ủy viên ban thường vụ. 

Có 2 liên chi đoàn, 24 chi đoàn và 1 chi đoàn  trực thuộc, mỗi chi đoàn có BCH riêng gồm 3 đồng chí: 1 bí thư, 1 phó bí thư và 1 ủy viên

tchuan
 

Đ/c. Trần Công Huân

Chức vụ: Bí thư

Điện thoại: 0978.108.005

Email: tranconghuan@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ

- Phụ trách chung công tác đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về mọi hoạt động và công tác của tổ chức

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động của Đoàn trường

- Thực hiện kế hoạch báo cáo hoạt động cho nhà trường và Tỉnh đoàn

- Điều hành chủ trì các cuộc họp, hội nghị của Đoàn trường

nxthi
 

Đ/c. Nông Xuân Thi

Chức vụ: Phó bí thư

Điện thoại: 0989.940.285

Email: thimuasp@gmail.com

Nhiệm vụ

- Phụ trách việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao của Đoàn trường

- Phụ trách công tác tuyên truyền của Đoàn trường

- Triệu tập sinh viên phục vụ các hoạt động phong trào, các ngày lễ lớn.

- Phụ trách tập huấn các kỹ năng cho cán bộ đoàn

- Phụ trách văn hóa – văn nghệ của Đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch lao động của Đoàn trường 

- Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, văn bản của Hội sinh viên

- Thực hiện các hoạt động theo sự phân công của bí thư

tnuyen
 

Đ/c. Trương Ngọc Uyên

Chức vụ: Phó bí thư

Chức vụ: Phó bí thư

Điện thoại: 0327616059

Email: 

Nhiệm vụ

- Phụ trách công tác tuyên truyền của Đoàn trường

- Phụ trách văn hóa – văn nghệ của Đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch lao động của Đoàn trường 

- Thực hiện các hoạt động theo sự phân công của bí thư